новини
Новини и уведомления
News image

Резултатите на Група ОТП надминаха очакванията на анализаторите

- Коригираната печалба след данъци за първото полугодие възлиза на 68.9 милиарда унгарски форинта
- Влошаване на оперативната печалба на годишна база
- Стабилно ниво на лошите кредити, подобряване на кредитното покритие
- По-нататъшно подобряване на капиталовата позиция и ликвидност


Декларираната от Група ОТП коригирана печалба след данъци за първото полугодие на 2015 г.  възлиза на 68.9 милиарда унгарски форинта. Счетоводната печалба след данъци за периода е 40.1 милиарда унгарски форинта срещу загуба от 147.3 милиарда унгарски форинта за същия период миналата година. Сравнението между двата периода обаче е трудно, поради големите вариации на позициите с  корективен характер.
В резултат, позициите с  корективен характер в счетоводния резултат на Групата за първото полугодие представляват общо  -28.8 милиарда унгарски форинта срещу -221.6 милиарда унгарски форинта през базовия период. През първото тримесечие на 2015 г. тяхната стойност възлиза на -26.4 милиарда унгарски форинта, а през второто стойността им е намаляла до -2.4 милиарда унгарски форинта.
Консолидираният кредитен портфейл отбелязва намаление с 12% на годишна база и с 2% на тримесечна база. Същата тенденция  се наблюдава при кредитите на физически лица, докато при корпоративните кредити спадът е доста по-умерен (-9% на годишна база, -1% на тримесечна база). Само МСП сегмента отбелязва растеж: +2% на годишна база и +4% на тримесечна база, основно благодарение на доброто представяне на Банка ОТП Унгария. В рамките на Групата най-големият кредитен растеж е постигнат от ОТП Румъния и ОТП Сърбия (22% и 8% съответно), като при последните това е основно в разултат на извършено придобиване. Процентът на лошите кредити възлиза на 18.4%, като демонстрира стабилно ниво през второто тримесечие (-3.3 процентни пункта на годишна база).
Депозитните обеми са намалели с 1% на тримесечна база, като на годишна база отбелязват динамично увеличение (+9%). Увеличението при Банка ОТП Унгария е 7% на  годишна база, при Банка ДСК е 15% на годишна база  и при ОТП Румъния  67% на годишна база  (основно в разултат на извършено придобиване). ОТП Русия отбелязва умерен спад (-1% на  годишна база), докато ОТП Украйна регистрира увеличаване на депозитите (+2% на  годишна база). Консолидираното нетно съотношение кредити към депозити+облигации на дребно регистрира ново намаление от 73% на  тримесечна база.
На фона на регистрираната през първото тримесечие на годината загуба от 2.8 милиарда форинта, силно се е увеличил приносът на чуждестранните подразделения от Групата към печалбата за второто тримесечие (8.7 милиарда форинта), главно в резултат на по-малките загуби в Русия, както и поради факта, че ОТП Украйна регистрира положителни резултати, а всички други дъщерни банки от Югоизточна Европа (без ОТП Словакия) са увеличили печалбата си на тримесечна база. Тези тенденции компенсират факта, че печалбата на Банка ДСК за второто тримесечие, макар и висока, бележи спад на тримесечна база.
Приносът за първите шест месеца към коригираната печалба на Групата на дъщерните банки възлиза на 6 милиарда форинта (-16% на годишна база). Наблюдава се значителна промяна на индивидуалните резултати на годишна база: печалбата на Банка ДСК се е подобрила значително, загубата на ОТП Украйна (коригирана с провизиите за Крим и Източна Украйна) се задържа на умерено ниво, а почти двойно се е увеличила загубата  на ОТП Русия (вкл. Touch Bank), докато печалбите на другите дъщерни банки от Югоизточна Европа са се увеличили с 10% на годишна база.
Групата продължава да поддържа стабилни ликвидни позиици: към края на юни 2015 г. общите ликвидни резерви на Банка ОТП Унгария възлизат на 7.1 милиарда евро. През второто тримесечие не са издавани нови облигации, не е извършвано и обратно изкупуване.
Към края на юни 2015 г. съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база възлиза на  13.3%, а съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на ОТП Унгария за същия период възлиза на 24.3%, което регистрира увеличение от 9 процентни пункта на тримесечна база.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon