новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултатите на ОТП за четвъртото тримесечие на 2006 г.

Банка ОТП предостави пред Фондовата борса предварителен отчет за четвъртото тримесечие на 2006 г.
Банка ОТП подготви своя консолидиран и неконсолидиран, неодитиран отчет по международните счетоводни стандарти към декември 2006 г.
В сравнение с предходното тримесечие, периодът октомври-декември се характеризира с различна макроикономическа обстановка и подобрен инвестиционен климат. Фискалната стабилизация доведе до постигане на средносрочните цели и укрепване на унгарския форинт. 
Фискалното укрепване, обаче, нямаше съществено влияние върху поведението на клиентите на банкиране на дребно. В края на декември 2006 г. бяха приключени всички процеси на придобивания от страна на ОТП, а CKB в Черна гора и сръбската Кулска банка ще бъдат консолидирани през първото тримесечие на 2007 г.
През четвъртото тримесечие на 2006 г. ОТП Груп запази пазарните си дялове в основните категории – общо активи с 24.7%; общо кредити - 20.6%. Позициите й в кредитирането на граждани остана на същите нива, а ръст отбелязаха потребителските кредити в чуждестранна валута.

Консолидираните общи кредити са нараснали с 16.4% в сравнение с предходното тримесечие, и с 35.8% на годишна база.
Депозитите са нараснали с 13% в сравнение с предходното тримесечие, и с 23.4% на годишна база. Така съотношението кредити към депозити на банката се повишава до 105.8% (+3% за тримесечието и +9.6% на годишна база).
Консолидираните общи активи са нараснали на годишна база с  36.2% (+15% за тримесечието).
В рамките на групата, Банка ОТП запази водещата си позиция както в обеми, така и в приходи.
Общо активите достигнаха  4,506 милиарда унгарски форинта (+9.4% за тримесечието и  25.4% на годишна база).

Кумулативната консолидирана печалба преди данъци според международните счетоводни стандарти е 219.9 милиарда унгарски форинта, което представлява увеличение от 14.5% в сравнение с 2005 г. Печалбата след данъци нарасна с  29.2 млрд. унгарски форинта, или с 18.4%, и възлиза на 187.5 млрд. унгарски форинта.
През 2006 г. Банка ОТП реализира печалба от 188 млрд.  унгарски форинта преди данъци (+20.6% годишно нарастване). Нетните лихвени приходи са нараснали с
20.5% , а нелихвените – с  23.2% на годишна база.

Банка ДСК

През четвъртото тримесечие на 2006 г. банка ДСК запази водещата си позиция на пазара на услуги за граждани и в общо активи.
Печалбата преди облагане с данъци е с  41.7% по-висока от съответния период на миналата година.
Годишното нарастване на кредитите като цяло е 18.2% на годишна база.
Делът на корпоративните кредити е 29.1%, което означава нарастване  с 8.2% за периода и 59.9% на годишна база.
Печалбата след данъци се е увеличила с 42.6% на годишна база. Съотношението разходи-приходи на групата ДСК е 38.7% (-6.6% на годишна база). Група ДСК постигна възвръщаемост на инвестициите ROA 3.47% (+0.13% на годишна база) и възвръщаемост на собствения капитал  ROE  29% (+2.6% на годишна база).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon