новини
Новини и уведомления
News image

Резултатите на ОТП за четвъртото тримесечие на 2006 г.

Банка ОТП предостави пред Фондовата борса предварителен отчет за четвъртото тримесечие на 2006 г.
Банка ОТП подготви своя консолидиран и неконсолидиран, неодитиран отчет по международните счетоводни стандарти към декември 2006 г.
В сравнение с предходното тримесечие, периодът октомври-декември се характеризира с различна макроикономическа обстановка и подобрен инвестиционен климат. Фискалната стабилизация доведе до постигане на средносрочните цели и укрепване на унгарския форинт. 
Фискалното укрепване, обаче, нямаше съществено влияние върху поведението на клиентите на банкиране на дребно. В края на декември 2006 г. бяха приключени всички процеси на придобивания от страна на ОТП, а CKB в Черна гора и сръбската Кулска банка ще бъдат консолидирани през първото тримесечие на 2007 г.
През четвъртото тримесечие на 2006 г. ОТП Груп запази пазарните си дялове в основните категории – общо активи с 24.7%; общо кредити - 20.6%. Позициите й в кредитирането на граждани остана на същите нива, а ръст отбелязаха потребителските кредити в чуждестранна валута.

Консолидираните общи кредити са нараснали с 16.4% в сравнение с предходното тримесечие, и с 35.8% на годишна база.
Депозитите са нараснали с 13% в сравнение с предходното тримесечие, и с 23.4% на годишна база. Така съотношението кредити към депозити на банката се повишава до 105.8% (+3% за тримесечието и +9.6% на годишна база).
Консолидираните общи активи са нараснали на годишна база с  36.2% (+15% за тримесечието).
В рамките на групата, Банка ОТП запази водещата си позиция както в обеми, така и в приходи.
Общо активите достигнаха  4,506 милиарда унгарски форинта (+9.4% за тримесечието и  25.4% на годишна база).

Кумулативната консолидирана печалба преди данъци според международните счетоводни стандарти е 219.9 милиарда унгарски форинта, което представлява увеличение от 14.5% в сравнение с 2005 г. Печалбата след данъци нарасна с  29.2 млрд. унгарски форинта, или с 18.4%, и възлиза на 187.5 млрд. унгарски форинта.
През 2006 г. Банка ОТП реализира печалба от 188 млрд.  унгарски форинта преди данъци (+20.6% годишно нарастване). Нетните лихвени приходи са нараснали с
20.5% , а нелихвените – с  23.2% на годишна база.

Банка ДСК

През четвъртото тримесечие на 2006 г. банка ДСК запази водещата си позиция на пазара на услуги за граждани и в общо активи.
Печалбата преди облагане с данъци е с  41.7% по-висока от съответния период на миналата година.
Годишното нарастване на кредитите като цяло е 18.2% на годишна база.
Делът на корпоративните кредити е 29.1%, което означава нарастване  с 8.2% за периода и 59.9% на годишна база.
Печалбата след данъци се е увеличила с 42.6% на годишна база. Съотношението разходи-приходи на групата ДСК е 38.7% (-6.6% на годишна база). Група ДСК постигна възвръщаемост на инвестициите ROA 3.47% (+0.13% на годишна база) и възвръщаемост на собствения капитал  ROE  29% (+2.6% на годишна база).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon