новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за 2016 г.


Банковата група продължава да демонстрира силни ликвидни и капиталови позиции; Банка ОТП  и Банка ДСК с най-голям принос

През 2016 г. консолидираната счетоводна печалба на Банкова група ОТП възлиза на 202.5 милиарда унгарски форинта срещу 63.2 милиарда през 2015 г.,  с ограничено въздействие на статиите с корективен характер.

През миналата година Група ОТП отчете 201.2 милиарда унгарски форинта коригирана печалба след данъци (+67% годишна база). Оперативните приходи са намалели със 7%, което се компенсира от по-ниските разходи, свързани с риска, които също са намалели с около една трета през базовия период.

Значителни промени се регистрират в индивидуалното представяне на дъщерните дружества в рамките на консолидираната коригирана печалба след данъци: след отчетената през последните две години загуба, през 2016 г. ОТП Русия е реализирала над 20 милиарда унгарски форинта печалба след данъци, докато резултатът на ОТП Украйна е 10.2 милиарда унгарски форинта. Годишното увеличение при двете дъщерни дружества е съответно 35.6 милиарда унгарски форинта и 50.5 милиарда унгарски форинта, което е и основната причина за подобряването на доходността на Групата на годишна база.

Въпреки спада на нетните им резултати на годишна база, Банка ОТП (122.2 милиарда унгарски форинта) и Банка ДСК (47.4 милиарда унгарски форинта) запазват доминиращата си позиция в Групата. Значително подобрение отбелязва ОТП Хърватска (3.8 милиарда унгарски форинта), както и Меркантил Груп  (2.6 милиарда унгарски форинта) и ОТП Управление на активи (6.7 милиарда унгарски форинта). От другите чуждестранни дъщерни дружества ОТП Словакия и ОТП Черна гора отчитат загуби (съответно - 2.2 и - 1.8 милиарда унгарски форинта) в резултат на по-високите разходи, свързани с риска.

През 2016 г. коригираната печалба след данъци на Банка ОТП достигна 122.2 милиарда унгарски форинта, отбелязвайки спад от 1% на годишна база. Печалбата на банката за четвъртото тримесечие е 24 милиарда унгарски форинта (-39% на тримесечна база). Печалбата преди данъци се е увеличила с 2% на годишна база, като оперативната печалба е намаляла с 16% в резултат на по-ниските нетни приходи от лихви (-6%) и по-високите оперативни разходи (+7%).

Консолидираният кредитен портфейл (коригиран за разликите във валутните курсове) се е увеличил с 3 % както на годишна, така и на тримесечна база. Предвид големите обеми продадени и отписани нередовни експозиции, трендовете в обемите  при редовните експозиции биха дали по-реалистична картина.  Кредитите със закъснение над 90 дни са се увеличили с 6 % на годишна база и 4% на тримесечна база. Увеличение от 12% на редовните кредити  на годишна база отбелязва Банка ОТП, като и ОТП Украйна и Банка ДСК отбелязват сериозно увелиечение на обемите ( съответно +5% и + 4% на годишна база), докато при ОТП Русия силните кредитни продажби (+10% на тримесечна база) през четвъртото тримесечие прекъснаха тенденцията на спад и общият портфейл започна да отбелязва ръст на годишна база. 
Качеството на кредитния портфейл отбелязва по-нататъшно подобрение: обемите на кредитите със закъснение над 90 дни (без да се взема предвид ефекта от продажби и отписвания) възлизат на 12 милиарда унгарски форинта (спрямо спад от 11 милиарда унгарски форинта през 2015 г.); увеличението от 15 милиарда унгарски форинта е резултат от консолидирането на кредитния портфейл след придобиването на местния бизнес на AXA Bank през четвъртото тримесечие на 2016 г. Общият обем на кредитите със закъснение над 90 дни е намалял с около 34 милиарда унгарски форинта на годишна база в резултат от продажби и отписвания. За първи път от 2010 г. насам е намалял и процентът им – под 10%  (9.8%, -2.3 процентни пункта на годишна база).

Въпреки продължаващия спад на лихвените нива, депозитните обеми (коригирани за разликите във валутните курсове) са се увеличили с 6% на годишна база. В резултат на това консолидираното нетно съотношение кредити към депозити+облигации в сегмент банкиране на дребно остава непроменено (66%).

Към края на декември 2016 г. общата ликвидна позиция на Групата остава стабилна: оперативните ликвидни резерви възлизат на 8.1 милиарда евро. Към същия период съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) е 13.5%, отбелязвайки ръст от +0.2 процентни пункта на тримесечна база. При изчисляването му не е отразен  нетният годишен резултат, а натрупаните дивиденти не са приспаднати от регулаторния капитал.  В противен случай съотношението на капиталовата адекватност от първи ред би било 15.8%.
Към края на декември  2016 г. съотношението на капиталовата адекватност от първи ред само на Банка ОТП Унгария възлиза на 24.8% (с включени дивиденти и неразпределена печалба).


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon