новини
Новини и уведомления
News image

Собственикът на Банка ДСК - унгарската Банка ОТП успешно премина тест за устойчивост

Банка ОТП се представи успешно на стрес теста, който Европейската централна банка (ЕБЦ) и Европейското банково управление (ЕБУ) проведоха в продължение на 12 месеца


Целта на  стрес теста, на който бяха подложени над 120 банки от еврозоната, е да гарантира стабилното състояние и добрата подготвка на  финансовите институции в случай на криза. Стрес тестът оценява възможностите на банките да привлекат капитали при евентуална неблагоприятна макроикономическа среда и способността им да посрещнат нова глобална криза при сценарий с тригодишен хоризонт. Тестът се извършва на базата на обща методология, разработена от Европейското банково управление и прилагана при всички банки, които са били подложени на теста от 2010 г. досега. За основа на стрес теста са изпалзвани балансите на банките към края на 2013 г., като са взети под внимание и увеличенията на капитала, осъществени до 30 септември 2014 г.
Банка ОТП - най-значителният представител на унгарския финансов сектор с пазарен дял от над 25%, е единствената унгарска банка участвала в теста. Банката има дъщерни дружества в осем различини страни от Централна и Източна Европа.  При стрес теста е направен преглед на качеството на повече от 50 процента от рисково претеглените активи и на общо 14 различни портфейла в рамките на Група ОТП, включително корпоративни и МСП експозиции на Банка ОТП, ипотечни кредити на физически лица и необезпечени кредити за домакинства на Банката и на чуждестранните й дъщерни дружества. Резултатите за корпоративния портфейл показват, че не се налага допълнително провизиране, докато по отношение на разгледаните портфейли от кредити за домакинства, при всичките видове кредити се наблюдава завишение на провизиите. Като цяло прегледът на качеството на активите на Банка ОТП констатира незначителни отклонения и дефицити, които не налагат корекции нито на капиталовата адекватност от първи ред, нито на капиталовата база за реакция при кризи или на други параметри. Най-високи резултати Банка ОТП демонстрира по отношение на капиталовата адекватност, което и най-важният резултат от теста. При заложено ниво от 5.5% на капиталовата адекватност от първи ред при неблагоприятен сцинарий, Банка ОТП показа капиталова адекватност, възлизаща на 11.95% в края на тригодишния хипотетичен кризисен период.   Резултатите на Банка ОТП от  проведения стрес тест са публикувани от унгарския банков надзорен орган – Национална банка на Унгария.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon