новини
Новини и уведомления
News image

Управляващото дружество на ДСК се насочи и към имотите


Венцислав ГЕНКОВ

В началото на месеца "ДСК Управление на активи" АД получи разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН) за организиране и управление на нов договорен фонд - "ДСК Имоти". Това е четвъртият договорен фонд в семейството "ДСК Взаимни фондове". Рискът от инвестициите на фонда ще бъде умерен до висок, като основните му вложения ще са в дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за недвижими имоти. Освен от такива български дружества, се предвижда да бъдат купувани и акции на чужди фондове.
Стартовата дата за публичното предлагане на дялове на фонда все още не е определена от управляващото дружество. До този момент единствено "БенчМарк Фонд-3" и "Алфа Индекс имоти" бяха специализирани за вложения в подобни дружества. По-старите три взаимни фонда на "ДСК Управление на активи" покриват основните инвестиционни стратегии. Клиентите на "ДСК Управление на активи" могат да избират между балансирания "ДСК Баланс", консервативния "ДСК Стандарт" и високо-рисковия "ДСК Растеж". Нетните им активи към 12 февруари (вторник) са общо над 106 млн. лв., от които половината са на високорисковия "ДСК Растеж", който е на първо място по стойност на активите сред българските взаимни фондове. Това нарежда и УД "ДСК Управление на активи" на първо място по активи на неговите взаимни фондове. Преди година трите взаимни фонда управляваха активи за над 50 млн. лв., което и тогава ги поставяше на едно от първите места в тази индустрия. Заради отрицателния тренд на БФБ - София от началото на годината високорисковият "ДСК Растеж" отчита спад с близо 15% на доходността си, въпреки че тя е 11.53% за изминалите дванадесет месеца. От началото на годината "ДСК Баланс" също отчита загуба от 8.18%. Балансираният фонд е най-доходоностният фонд за "ДСК Управление на активи", като от началото на публичното си предлагане е с 36.01% растеж.
Активите на "ДСК Стандарт" се влагат предимно в дългови ценни книжа с фиксирана доходност. Този взаимен фонд е подходящ за инвеститори, които търсят инвестиция с ниска степен на риск, която носи постоянен доход. Реализираната доходност от този тип фондове обикновено е малко по-висока от тази на банковите депозити, а рискът е минимален.
Както говори името му, "ДСК Баланс" е с балансиран рисков профил. Инвестиционната стратегия на "ДСК Баланс" предвижда реализирането на капи-талови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Според проспекта на фонда до 40% от активите могат да бъдат влагани в акции на български дружества, които се търгуват на БФБ -София, а в държавни ценни книжа и банкови влогове - до 60 на сто. Инвестицията в дялове на "ДСК Баланс" трябва да е средносрочна.
"ДСК Растеж" инвестира средствата предимно в акции, като е подходящ за инвеститори, които търсят по-висока доходност и съответно са склонни да приемат по-високо ниво на риск. Хоризонтът на инвестиции също би трябвало да е по-дългосрочен. Фондът има право да влага до 80% от средствата си в акции на български дружества, а в корпоративни облигации - до 40 на сто. Много съществен принос за постигането на 106 млн. лева активи към момента дава "ДСК Растеж". Този фонд с по-висок рисков профил започна публичното предлагане на дялове на 1 март 2006 г., но вече изпревари по активи своите по-стари събратя.
"ДСК Управление на активи" е дъщерно дружество на Банка ДСК (която държи 66%) и унгарската "ОТП Фонд мениджмънт" - с 34%. Общата сума на активите на българската банка надхвърля 6 млрд. лв., което е около 14% дял от активите на цялата банкова система на България.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати