новини
Новини и уведомления
News image

Четвърти договорен фонд на ДСК излезе на пазара


Венцислав ГЕНКОВ
Четвърти договорен фонд, за чиито активи се грижи ynрабляващото дружество "ДСК Управление на активи", започна официално своята дейност на 7 март 2008 г.
Новият фонд е създаден специално за инвестиране в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти. Освен в български фондът ще инвестира и в чуждестранни АДСИЦ, както и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ. Малка част от вложенията му ще включват дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар. "ДСК Имоти" е насочен към лица, които търсят инвестиция с висок доход, желаят да имат сигурна и бърза ликвидност и имат готовност да инвестират паричните си средства в по-дълъг хоризонт. Инвестицията в новия фонд може да се определи като средно до високорискова и по степен на риска той е сходен с "ДСК Баланс", и е с по-нисък риск от "ДСК Растеж". Рискът на "ДСК Имоти" ще следва риска на акциите на самите инвестиционни дружества със специална инвестиционна цел. Тъй като основната част от инвестициите на фонда са обвързани индиректно с активи като офис сгради, жилищни сгради, земи и други недвижими имоти, чрез покупка на дяловете му се създава възможност за клиентите да следват движението на цените на недвижимите имоти. До момента в България има два секторни фонда за имоти - "Алфа индекс имоти" и "БенчМарк Фонд-3". "Алфа Индекс Имоти" се ръководи от управляващото дружество "Алфа Асет Мениджмънт" и е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Към момента той управлява активи за малко над 2 млн. лв., а за последните три месеца отчита отрицателна доходност от 4.73% според данни, публикувани от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Вторият секторен фонд, "БенчМарк фонд-3", също отчита отрицателна доходност от началото на годината (-5.21%), но е значително по-динамичен в своето развитие.
Предимството за инвеститорите в секторни фондове за имоти е, че може да насочат инвестициите си в един добре диверсифициран портфейл от АДСИЦ, който да намали риска, а и да им спести време. По принцип взаимните фондове са насочени към хора, които желаят да получат по-висока доходност от тази на банковите депозити, но не са специалисти в областта на финансите и нямат време да следят всекидневно борсовата търговия, нито имат достатъчно големи средства, за да влагат на пазара на облигации. Секторните фондове за имоти предлагат възможност за участие на инвестиционния пазар на недвижими имоти като цяло, а не в едно или две дружества. Това дава възможност инвестицията да бъде защитена от инфлацията, тъй като ръстът в наемите и продажните цени в сектора на недвижимите имоти никога не изостава от темпа на инфлацията. Друго предимство на секторните взаимни фондове за имоти е възвръщаемостта при дългосрочен хоризонт на инвестицията, което важи и за акциите на АДСИЦ.


 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon