новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

"ДСК Стандарт"

„ДСК стандарт" е договорен фонд от отворен тип и е част от фамилията на Банка ДСК. Публичното предлагане на дялове на фонда започна в началото на декември. Фондът следва нискорискова инвестиционна стратегия, което предполага и по-ниска доходност. Според правилата му до 95% от активите му могат да бъдат инвестирани в български ДЦК и банкови депозити, в ипотечни облигации и други бонове на български банки могат да бъдат вложени до 40%, като същия дял могат да заемат и квалифицираните ценни книжа, издадени от чужди банки.
Половината от нетните активи могат да бъдат инвестирани и в чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, търгувани на международно признати регулирани и ликвидни пазари. В по-малки дялове може да се инвестира и в общински и корпоративни облигации, както и в дялове на други договорни фондове и акции на инвестиционни дружества. През март нетните активи на фонда достигнаха 1.06 млн. лв. спрямо 880 хил. лв. в края на февруари. С най-голям дял в структурата на активите са банковите депозити, които към 31 февруари са заемали 66.48%, или 585 хил. лв., показва отчетът на фонда за втория месец на годината. Те обаче се понижават спрямо месец по-рано, когато са заемали 76.08%. В същото време се увеличават инвестициите в корпоративни облигации, които достигат 24.84%, или 218.6 хил. лв. Ипотечните облигации са в размер на 8.24% от активите, което се равнява на 72.5 хил. лв. През февруари единствената сделка, която е сключена, е покупката на 57 корпоративни облигации на обща стойност 117.4 хил. лв. Паричните средства на фонда са 0.44%. Към края на март емитираните дялове на фонда са 1 043 110. За вчера емисионната стойност на един дял беше 1.02061 лв., а цената на обратно изкупуване - 1.01661 лв., като котировките са за един дял при покупката на 1000 дяла. Минималната сума за инвестиране в дялове на „ДСК стандарт" по една сделка е 100 лв., като с нарастване на сумата разходите за емитиране и обратно изкупуване се понижават. Така, ако се закупят дялове за 100 лв., разходите за инвестиране са 1.5%, а за обратно изкупуване - 1.1%. При сума в размер на 5000 лв. тези разходи са съответно 0.05% и 0.04% според проспекта на дружеството. В момента фондът все още няма история от 6 месеца и по закон няма право да обявява доходност. Другите два фонда от фамилията на ДСК са „ДСК растеж" и „ДСК баланс", които следват съответно високорискова и балансирана стратегия. С трите фонда се покриват трите основни нива на инвестиционни нива на риск. И трите фонда се управляват от УД „ДСК управление на активи. Преди дни Комисията за финансов надзор разреши на дружеството, действащо от името и за сметка на ДФ „ДСК растеж" и ДФ „ДСК баланс", да инвестира до двадесет на сто от активите на фондовете в акции на Българо-американска кредитна банка при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20% да не надвишава 40% от активите на договорните фондове.

Автор: Тодор ТОДОРОВ


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon