новини
Новини и уведомления
News image

9 банки отпускат кредитни линии за дребния бизнес - в. Монитор

 

Девет банки у нас имат разработени кредитни линии и гаранционни схеми за финансиране на малки и средни предприятия (МСП), показва "Европейски справочник на предприемача +", подготвен от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В контекста на присъединяването ни към Европейския съюз (ЕС) повишаването на конкурентоспособността на дребния бизнес у нас е първостепенна задача. С тази цел са създадени и схемите за финансиране на МСП на банките, по които се отпускат кредити при облекчени условия. Схемите са разработени съвместно с чуждестранни програми, проекти и организации като ФАР, ИСПА, САПАРД, Американската агенция за международно развитие (USAID) и др.
Специализирани кредитни продукти и подходящи схеми за финансиране на малките и средни предприятия е разработила Първа инвестиционна банка (ПИБ), ръководена от Мая Георгиева. Трезорът отпуска инвестиционни (за закупуване на машини и оборудване) и оборотни заеми (за покриване потребностите от оборотен капитал), както и овърдрафти, револвиращи кредити, банкови гаранции и др. Сроковете за погасяване са до 1 г. за оборотните и до 3 г. за инвестиционните заеми. Обезпечението по тях трябва да е не по-малко от 125% от отпуснатата сума. С приоритет са проектите, свързани с производство, експортна дейност, услуги и съдържащи превантивни мерки за опазване на околната среда.
ПИБ има и гаранционно споразумение с USAID, което допълнително облекчава условията за кредитиране на МСП в отрасли като туризъм, лека промишленост, високи технологии, транспорт и др. Общият максималният размер на заемите е до 20 млн. щатски долара, като USAID гарантира 50% от тях.
От 2001 г. Черноморската банка за търговия и развитие предостави на ПИБ кредитна линия от 5 млн. щ.д. за предекспортно финансиране.
Схемата за дългосрочно кредитиране на МСП на Насърчителна банка е предназначена за фирми в отраслите на промишлеността, туризма, енергетиката, транспорта, телекомуникациите, услугите и др. Общата стойност на проекта, за който се търси финансиране по тази програма не трябва да е между 40 000 и 10 млн. евро. Размерът на самоучастието е минимум 25%, а сумата на кредита е между 20 000 и 1 млн. евро. Срокът на заемите е между 4 и 10 години, а обезпечението по тях - до 85%.
Насърчителна банка има и програма за инвестиционно кредитиране на МСП, която отпуска заеми между 30 000 и 400 000 лв. за срок от 1 до 4 г. при 25% самоучастие.
Схемата за експортно финансиране на трезора осигурява кредити за закупуване на стоки за износ или суровини за производство на такива. Срокът на погасяване е до 18 месеца, а максималната сума на заема - 1 000 000 лв.
Кредитната линия за МСП на SG Експресбанк, Пощенска банка и Централна кооперативна банка по програма ФАР предоставя заеми до 100 000 евро. Изискваното самоучастие е 25%, а срокът на кредита - до 5 г. По тази програма се финансират проекти, които са експортно ориентирани, създават нови работни места и са в областта на промишлеността, транспорта, туризма или преработката на селско-стопанска продукция.
Програмата за кредитиране на МСП на Райфайзенбанк България е разработена съвместно с Фонда за икономическо развитие "Сорос". По нея се финансират предприятия с активна дейност от поне 2 г. и брой на служителите между 10 и 100. Размерът на кредитите е от 20 000 до 100 000 щ.д., а сроковете за погасяване - 1 г. за оборотни и 3 г. за инвестиционни заеми.
Програми за финансиране на малките и средни предприятия има и Банка ДСК. По програмата за насърчаване на малкия бизнес и създаване на нови работни места в Габровска област банката кредитира проекти, които създават работни места в региона. Размерът на финансирането е между 5 000 и 40 000 лв.
Трезорът е сключил и споразумение с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за сътрудничество и кредитиране на нейните членове.
Подобни споразумения банката има и с БТПП и Българска стопанска камара.
Банка ДСК участва и в меморандум за разбирателство по линия на САПАРД, като кредитира земеделски производители, регистрирани по Търговския закон и отговарящи на условията за предоставяне на финансова помощ по програма САПАРД.
Кредитна линия за подкрепа на МСП в полупланинските райони, разработена от Обединена българска банка подпомага развитието на фирми в областта на преработването на продукти от селското и горското стопанство и пазарната им реализация.
За гаранционна схема за кредитиране на ефективни енергийни проекти се е споразумяла Обединена българска банка с USAID. Размерът й е 6 250 000 долара, като американската агенция покрива 50% от кредитния риск. Програми за кредитиране на МСП разработва и Хеброс Банк.

Автор: Александра ГЕОРГИЕВА

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon