новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстояща промяна в тарифата на банката, приложима към бизнес клиенти, считано от 01.07.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01. 07. 2017 г се въвежда промяна на условията по „Месечна такса наличност по платежни сметки“, приложима спрямо бизнес клиенти, поддържащи дневни наличности по разплащателни си сметки в Банката, надвишаващи обявени в Тарифата на Банката размери.
Таксата е с характеристики и обхват на прилагане, както следва :

  • Таксата е приложима върху сумарното дневно салдо на платежните сметки на ниво клиент, преизчислено в левова равностойност, когато това дневно салдо надвишава посочените в Тарифата размери. В дни, в които сумарното салдо по клиентските сметки е равно или под посочения в Тарифата размер, не се начислява такса.
  • Таксата се начислява на дневна база, като годината се приема за 360 дни, а месецът за реален брой дни.
  • Удържането на таксата е на месечна база : в началото на текущ месец – за изтекъл предходен месец.
  • Размер на таксата – 0,60 % /годишно/ върху левовата равностойност на сумарното дневно салдо от платежни сметки на бизнес клиенти, за всеки от дните, в които това салдо надвишава 1 000 000 лв.
Наличността по сметките на ЧСИ, нотариуси, адвокати, застрахователни брокери и агенти, както и инвестиционни посредници, по които се отчитат средства на трети лица, не се включва в общата база за изчисляване на сумарното дневно салдо.

Такса „Месечна такса наличност по платежни сметки“ не се прилага за бюджетни предприятия

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon