новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати за второто тримесечие на 2017 г. на Банкова група ОТП

Консолидираната счетоводна печалба на Банкова група ОТП за периода възлиза на 80.7 милиарда унгарски форинта (+53% на тримесечна база). Коригираната печалба след данъци е 78.3 милиарда унгарски форинта (+17% на тримесечна база и +38% на годишна база), в резултат на което печалбата за полугодието е нараснала до 145.0  милиарда унгарски форинта (+39% на годишна база). Нетните приходи за второто тримесечие, както и тези за първото полугодие, включват печалбата на новопридобитата Сплитска банка за месеците май и юни (+4.6 милиарда унгарски форинта).

При обемите на редовните кредити (+3% на тримесечна база) благоприятните тенденции, проявени през първото тримесечие, се запазват: портфейлът на кредити със забава от 0 до 90 дни се е увеличил с 802 милиарда унгарски форинта (+14% на тримесечна база и +22% на годишна база с корекция за разликите във валутните курсове), като е включен ефекта от придобиването на Сплитска банка (+621 милиарда унгарски форинта). Без Сплитска банка тримесечното увеличение от 3% е същото като постигнатото през предходното тримесечие.

През разглеждания период всички главни сегменти от портфейла на редовните кредити (коригирани за разликите във валутните курсове) отбелязват подобрение: ритейл кредитите са се увеличили с 10% на тримесечна база (в това число ипотечните кредити с 6 %, а потребителските с 17%), докато  корпоративните кредити са нараснали с 22%. Всички основни членове на банковата група също демонстрират увеличение на обемите. Портфейлът с редовните кредити на Банка ОТП е нараснал с 3% на тримесечна база, при Банка ДСК увеличението е с 2%, при ОТП Русия 2%, при ОТП Украйна 5%, докато поради реализираното придобиване портфейлът на ОТП Хърватска е нараснал два и половина пъти. В резултат на това хърватското подразделение измества Банка ДСК по отношение на дела на редовните кредити и заема мястото на втората по големина банка в групата.

По отношение на качеството на кредитите, през второто тримесечие обемите на кредитите със забава над 90 дни (коригирани за разликите във валутните курсове, ефекта от продажби и отписвания и ефекта от придобиването но Сплитска банка) са се увеличили с 17 милиарда унгарски форинта, докато нарастването за предишното тримесечие е 3.4 милиарда унгарски форинта. Най-голям прираст отбелязва ОТП Русия (9.6 милиарда унгарски форинта), като за разлика от предишното тримесечие Банка ОТП, ОТП Украйна и Банка ДСК не регистрират намаление, но при всички членове на групата увеличението е незначително.

През второто тримесечие на 2017 г. свързаните с риска разходи на Група ОТП  са намалели  до 9.8 милиарда унгарски форинта, като провизиите за загуби по кредити са намалели с 42% на тримесечна база, но други провизии отбелязват двойн увеличение. Нивото на  консолидираните свързани с риска разходи  е спаднало до 35 базисни пункта (-31 базисни пункта на тримесечна база), а за първото полугодие то е 0.5%.

Депозитните обеми (коригирани за разликите във валутните курсове) са се увеличили с 10% на тримесечна база. От основните играчи в Групата Банка ОТП отбелязва умерен прираст от 1%; увеличение отчита и ОТП Хърватска (+161%), докато ОТП Русия, Банка ДСК и ОТП Украйна отчитат спад. В резултат на това консолидираното нетно съотношение кредити към депозити+облигации в сегмент банкиране на дребно се е увеличило с 3 пп на тримесечна база, достигайки 71%, в съответстие с поставените от миниджмънта цели.

През разглеждания период коригираната печалба след данъци на унгарската Банка ОТП достигна 49.4 милиарда унгарски форинта, което представлява увеличение от 21% на тримесечна база (+61% на годишна база). Печалбата за първото полугодие на 2017 г. преди данъци  се е увеличила с 26% на годишна база. При отделните дружества ОТП Русия и ОТП Хърватска демонстрират стабилно ниво на печалба, Банка ДСК и ОТП Украйна регистрират лек спад на тримесечна база, а дъщерните банки от Румъния, Словакия, Сърбия и Черна гора отчитат загуби. Най-високата печалба е постигната от Банка ОТП (49.4 милиарда унгарски форинта), следвана от Банка ДСК (12.0 милиарда унгарски форинта), ОТП Русия, ОТП Хърватска и ОТП Украйна съответно с 7.5, 6.9 и 2.5 милиарда унгарски форинта.  

Към края на второто тримесечие на 2017 г. общата ликвидна позиция на Групата остава стабилна: ликвидни резерви възлизат на екивалента на 7.2 милиарда евро. Съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност е 14.1% (-2.5 пп на тримесечна база), докато съотношението на базовия собствен капитал само на Банка ОТП Унгария възлиза на 28.0% (-1.4% п на тримесечна база).

 

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon