новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление относно обработката на лични данни за целите на автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.01.2016 г., на основание Глава шестнадесета, Раздел IIIа от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, „Банка ДСК“ ЕАД обработва и предоставя на Национална агенция по приходите лични данни на своите клиенти, за целите на автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

„Банка ДСК” ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска” № 19, тел: *2375 / 0700 10 375; факс: (+359 2) 9076 499; e-mail: call_center@dskbank.bg; интернет страница: dskbank.bg

„Банка ДСК” ЕАД е регистрирана като администратор на лични данни - Удостоверение на Комисията за защита на личните данни № 0007302.

За целите на автоматичния обмен на финансова информация, Банка ДСК обработва следните лични данни и категории лични данни:

  • -имена/наименование, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, ЕГН или дата и място на раждане (в случай на физическо лице);
  • -когато титуляр на сметка е образувание, което след прилагане на процедурите за комплексна проверка е идентифицирано като пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация – наименование, адрес, данъчен номер и участваща юрисдикция или друга юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели, както и имена, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, ЕГН или дата и място на раждане на всяко контролиращо лице, за което се предоставя информация;
  • -номер на сметката;
  • -наличност или стойност по сметката към края на съответната календарна година или към датата, на която е закрита сметката;

Обработването на лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова информация се извършва автоматизирано, чрез прилагане на процедурите за комплексна проверка по Раздел IIIа, Подраздели II - V от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право на достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от Банката лични данни, както и да поиска от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да бъдат уведомени участващите юрисдикции, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Събраните лични данни ще бъдат съхранявани от Банка ДСК за срок от 5 години след преустановяване на клиентските отношения.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon