новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за първото тримесечие на 2019 г.

 

Консолидираната счетоводна печалба за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 72.6 милиарда унгарски форинта спрямо 65 милиарда унгарски форинта спрямо година назад.

През първото тримесечие на 2019 г. Група ОТП отчита коригирана печалба след данъци, която възлиза на 90.4 милиарда унгарски форинта или бележи годишeн ръст от 14%.

В рамките на консолидираната печалба (след данъци) приносът на ОТП Унгария е 39.9 милиарда унгарски форинта, на Банка ДСК, включително Експресбанк Груп, - 17.3 милиарда унгарски форинта, ОТП Украйна (8.3 милиарда унгарски форинта), ОТП Хърватска (8.2 милиарда унгарски форинта) и ОТП Русия (6.6 милиарда унгарски форинта). На годишна база ОТП Унгария, дъщерните дружества в България, Украйна, Хърватия и Сърбия подобряват своите доходи. Украйна отново е със значителен ръст: 42% спрямо година назад, докато печалбата в Русия спада. Банка ДСК също успява да подобри своята печалба спрямо година назад, дори без Експресбанк Груп.

През първото тримесечие на 2019 г. потребителските кредити във Фаза 1 и Фаза 2 бележат увеличение (+3%, без придобиванията), портфейлът на корпоративните клиенти се увеличава с 2% на тримесечна база, а ипотечните кредити с 1% (коригирани с валутните разлики). По отношение на отпускането на нови кредити, най-силно кредитиране отбелязаха Банка ДСК (потребителски и ипотечни кредити), ОТП Украйна (потребителски кредити), ОТП Хърватска (бързи кредити), ОТП Румъния (ипотечни кредити), ОТП Сърбия и ОТП Черна гора (корпоративни кредити). Спрямо предходното тримесечие трябва да се отбележи значителния ръст на Банка ДСК  при потребителските кредити, ОТП Хърватска - бързите кредити и ОТП Черна гора - корпоративните кредити.

Към края на първото тримесечие на 2019 г. брутният ликвиден резерв възлиза на 8.4 милиарда евро.

Към края на първото тримесечие на 2019 г. консолидираният коефициент на базовия собствен капитал от първи ред според МСФО (включвайки тримесечния нетен резултат, с приспадане на дивидента) е 14.9%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon