новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.03.2020 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по разплащателни и безсрочни спестовни сметки и за издаване и обслужване на дебитни карти и кредитни карти, сключени с Банката.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 20.03.2020 г.

Приложимите такси за изложените услуги, след посочената дата, ще бъдат както следва:

1. ДЕБИТНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

0.65%, мин. 4,00 лв.

0.65%, мин. EUR 2.00/0.65%, мин. USD 3.00

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на други банки, вкл. в чужбина

6 лв.+1.5%

EUR 3.07+1.5%/ USD 3.41+1.5%

Справка по сметка чрез АТМ на други банки в България

0.50 лв.

EUR 0.25/ USD 0.35

Паричен трансфер

1.00 лв. +1%

EUR 0.51+1%/ USD 0.57+1%


2. КРЕДИТНИ КАРТИ С РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки, вкл. в чужбина- Mastercard Galaxy, VISA Galaxy, Mastercard Galaxy PayPass, Visa Galaxy payWave, Mastercard Gold, VISA Gold, Mastercard Platinum, VISA Platinum, Mastercard Platinum-Private Banking, DSK-Wizz Air, DSK-ITIC Credit

6 лв.+3%

EUR 3.07+3%/ USD 3.41+3%

- Maxi Go, Maxi Go Credit, DSK MaxiCard (спряна от продажба)

7.00 лв. + 3%

-

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на други банки, вкл. в чужбина, отнася се и за DSK MaxiCard (спряна от продажба)

10 лв.+4%

EUR 5.11+4%/ USD 5.68+4%

Паричен трансфер

1.00 лв. +1%

EUR 0.51+1%/ USD 0.57+1%


3. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност (на всяка транзакция)- За суми до 2000 лева/EUR 1000, вкл.

0.45% върху цялата сума, мин. 4.00 лв.

0.45% върху цялата сума, мин. EUR 2.00

- За суми над 2000 лева/EUR 1000- с предизвестие

0.55% върху цялата сума

0.65% върху цялата сума

- без предизвестие

0.65% върху цялата сума

0.75% върху цялата сума

Писмено заявени, но неизтеглени от клиента суми

0.55% върху заявената, но неизтеглена сума, мин. 11.00 лв.

0.65% върху заявената, но неизтеглена сума, мин. EUR 6.50


4. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

УСЛУГА

ТАКСА

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

ВАЛУТА

Вътрешнобанкови преводи:Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица) в банкноти:- по сметки на физически лица

0.4%, мин. 4.00 лв.

0.4%, мин. EUR 2.05

- по сметки на бизнес клиенти, които не са бюджетни организации

0.4%, мин. 4.00 лв.

0.4%, мин. EUR 2.05

- по бюджетни сметки, вкл. по сметка на МВР за заплащане на таксите за издаване на нови лични документи

0.4%, мин. 4.00 лв.

0.4%, мин. EUR 2.05

- по бюджетни сметки с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

0.4%, мин. 12.00 лв.

-

Междубанкови изходящи преводи:Наличен паричен превод в лева в банкноти:- през БИСЕРА

1%, мин. 10.00 лв.


- към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

1%, мин. 30.00 лв.


- през RINGS

1%, мин. 35.00 лв.


Наличен паричен превод в евро в рамките на ЕС- за суми до 100 000 лв.


1%, мин. EUR 5.11

- за суми от и над 100 000 лв.


1%, мин. EUR 17.90

Наличен паричен превод в евро извън рамките на ЕС и във валути, различни от евро


1%, мин. EUR 30.00

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon