новини
Новини и уведомления
News image

Промени в Общите условия на „Банка ДСК“ ЕАД за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Банка ДСК“ ЕАД за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях.

Промени се налагат поради предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД и ще влязат в сила на датата на оперативното вливане на  Експресбанк в Банка ДСК (техническо обединяване на системите на двете банки), независимо дали към тази дата правното вливане (вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ) е осъществено или не. Датата на оперативно вливане е планирано да бъде в началото на месец май 2020 г., а точната дата ще бъде публично оповестена от Банка ДСК на нейната интернет страница: https://dskbank.bg, както и в офисите й.

Основната част от промените в Общите условия са свързани със сключените от „Експресбанк“ АД преди датата на оперативно вливане договори за спестовни сметки. Освен тях, в Общите условия са извършени технически промени, както и няколко промени по същество, които се отразяват на сключените от „Банка ДСК“ ЕАД договори, попадащи в обхвата на Общите условия. С пълните текстове на Общите условия за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, съдържащи всички промени, които ще бъдат в сила от датата на оперативно вливане, можете да се запознаете на https://dskbank.bg, както и във всеки от офисите й.

 

 1. Раздел III ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
  • Общи положения: Отпада изискването за въвеждане на BIC код като реквизит, необходим за точно изпълнение на следните видове платежни услуги в Европейския съюз: получаване на наличен паричен превод, получаване и изпълнение на кредитен превод, изпълнение на директен дебит.
  • Изпълнение на кредитен превод: Променя се размерът на сумата за нареждане на превод, над която Банката изисква установяване на произхода на средствата, всъответствие със ЗМИП, като тя вече е 15 000 евро.

    

 2. Раздел IХ СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА БЕЗСРОЧНИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ
  • Към спрените от продажба продукти се допълват продукти по договори сключени с Експресбанк АД преди вливане в Банка ДСК.

    

 3. Раздел VI ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  • Добавят се текстове, свързани с влизане в сила на Общите условия, и с промени, приложими по договори, сключени с Експресбанк АД преди вливане в Банка ДСК.

    

 4. Промени в Тарифата на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, които Банката прилага по извършвани услуги на клиенти. Най-съществените промени за клиентите са, както следва:
 • Въвежда се такса за вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършван в поделение, вкл. при заявено изпълнение в поделение на услугата с бъдещ вальор, с приложим размер на таксата, идентичен на таксата за извършване вътрешнобанков кредитен превод по сметки на трети лица, извършван в поделение. Услугата вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършвана през електронни канали, както и при заявено изпълнение на вътрешнобанков периодичен превод, остава без такса;
 • Променя се размерът на таксата за междубанкови входящи кредитни преводи в чуждестранна валута, по сметка на клиент в Банката, различни от SEPA кредитни преводи и от преводи в унгарски форинти (HUF), за суми над EUR 100, като става с приложим размер 0.1% мин. EUR 10, макс. EUR 200. Напомняме, че входящите кредитни преводи в евро от други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) са без такса, независимо от размера.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди датата на влизане в сила на промените.

С уважение,

Екипът на „Банка ДСК“ ЕАД

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon