новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

През 2019 г. Банка ОТП отчете исторически висока печалба

Консолидираната счетоводна печалба след данъчно облагане за 2019 г. възлиза на 1 270 млн. евро, при отчетени 979 млн. евро през 2018 г. (ръст от 30% на годишна база). Възвръщаемостта на капитала (ROE) е 20.3% и нараства с 1.6 пп на годишна база. При изключване на финансовите резултати на новопридобитите дъщерни дружества в България (Експресбанк), Албания, Молдова, Черна гора и Сърбия, годишната печалба възлиза в размер на 1 199 млн. евро и регистрира годишен ръст от 20%. Печалбата преди данъци също се увеличава, отчитайки ръст от 28% на годишна база.

И през настоящият отчетен период ОТП Унгария реализира най-високите финансови резултати (588 млн. евро) в групата. Според годишните данни, всички дъщерни дружества подобряват своите резултати. Банковата група на Банка ДСК и Експресбанк остава с най-голям принос в реализирания финансов резултат между субсидиарите с отчетена печалба през 2019 г. в размер на 209 млн. евро. Следващите по относителен дял в печалбата на Банкова група ОТП са дружествата в Украйна (108 млн. евро), Хърватия (94 млн. евро) и Русия (86 млн. евро). Някои от дъщерните дружества удвояват и дори утрояват своите годишни печалби. Новопридобитото дъщерно дружество в България – Експресбанк, допринася с около 55 млн. евро печалба за една година, а в Албания приносът е близо 8 млн. евро само за 9 месеца (април-декември 2019 г.). Всяко от новопридобитите субсидиари в Молдова и Черна гора допринасят към общата печалба с по 6 млн. евро за периода август-декември 2019 г., докато този ефект в Сърбия е 15 млн. евро (резултат за четвъртото тримесечие на 2019 г.). Сумарно петте новопридобити дъщерни дружества формират общо около 90 млн. евро печалба. Също така, относителният дял на дохода на дъщерните дружества извън Унгария се увеличава и към края на 2019 г. представлява 46% спрямо 38% към края на 2018 г.

За 2019 г. общите приходи се увеличават с 22% в сравнение с 2018 г. (или 14% без приноса от новопридобитите дъщерни дружества). Годишният оперативен доход към края на 2019 г. се увеличава с 33% на годишна база (21% без новопридобитите дъщерни дружества), като общите разходи за обезценка се покачват драстично с 80% на годишна база (или ръст от 46% без новопридобитите дъщерни дружества), а в т.ч. разходите за обезценка по кредитите се покачват с 53% на годишно.

Според индивидуалните резултати с най-значими органични годишни ръстове в кредитния портфейл се отличават ОТП Унгария (21%, като 81% от него е ръст в потребителското кредитиране), ОТП Украйна (с 27%), ОТП Румъния (с ръст от 23%) и ОТП Хърватия (увеличила кредитния си портфейл с 15%). В резултат на извършените придобивания на нови дъщерни дружества в останалите държави годишните ръстове на кредитите са несъпоставими.

За 2019 г. редовните кредити (Фаза 1 и Фаза 2, коригирани с валутно-курсовите разлики) регистрират ръст от 48% спрямо година по-рано или с 12 308 млн. евро, от които 3 852 млн. евро (15%) са в резултат на естествен прираст, без портфейлите на новопридобитите дъщерни дружества. Положителна тенденция се наблюдава и във всички дъщерни дружества в Банкова група ОТП, които отчитат увеличение на редовните си кредитни портфейли спрямо година назад.

Според клиентския сегмент най-голямо увеличение на редовните кредити се наблюдава при клиентите с микро и малък бизнес (отчитайки 54% ръст на годишна база, но със спад от 3% без новопридобитите дъщерни дружества), следвани от големите корпоративни клиенти (ръст от 52% и 17%, респективно без новопридобитите бизнеси) и потребителските кредити (повишение с 48% общо и 28% органичен ръст). Също така се наблюдава ръст и при редовните ипотечни кредити с 38% спрямо година по-рано (респективно годишното повишение е от 9% без новите дружества).

През 2019 г. обемът на необслужваните кредити над 90 дни е по-голям спрямо 2018 г. (с 249 млн. евро), основно заради кредитните портфейли на новопридобитите дъщерни дружества. На консолидирано ниво съотношението на необслужваните кредити със забава над 90 дни значително намалява до нивото от 4.2% (спад от 2.1 пп спрямо година назад), което е по-ниско дори от периода преди финансовата криза. Намалението е подкрепено и от процеса на добро управление на кредитните експозиции, които са продадени или отписани през 2019 г., като размерът им е 409 млн. евро основно от дъщерните дружества в Русия и Украйна. Нивото на необслужвани кредити в ОТП Унгария се свива до ниво 3.2% (спад от 1.3 пп спрямо година назад). Консолидираните разходи за обезценка за 2019 г. са 0.28% спрямо 0.23% към края на 2018 г.

Депозитната база (коригирана с валутно-курсовите разлики) регистрира по-забавен темп на растеж от кредитния портфейл, с ръст от 34% спрямо година назад (от които 11% органичен ръст). В резултат на това на консолидираното ниво съотношението на кредитите към депозитите се покачва със 7 пп на годишна база до 79%.

Към края на 2019 г. брутният ликвиден резерв на Банкова група ОТП е 7.4 млрд. евро.

Към края на 2019 г. консолидираният коефициент на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО (включващ нетния годишния резултат с приспаднати дивиденти) е 13.9%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon