новини
Новини и уведомления

Резултати на Банкова група ОТП за първото тримесечие на 2020 г.

Групата запазва стабилната си ликвидна и капиталова позиция

Понастоящем оперативната среда се обуславя с голяма степен на несигурност, силно повлияна от глобалната пандемия, чиято продължителност и степен на задълбочаване ще определят размера на икономическата рецесия и пътя към нейното възстановяване.  Наред с това, все още е твърде рано да се оцени глобалното въздействие от разпространението на вируса, както и ефективността на антикризисните мерки за защита на икономиката, въведени на национално и международно ниво.

От гледна точка на финансовите резултати на Банкова група ОТП за първото тримесечие на 2020 г. и с оглед на влиянието на настоящата ситуация, следва да се подчертае, че:

  • Ръководството на Банкова група ОТП високо оценява факта, че като цяло бизнес активността на групата не е претърпяла значителни неблагоприятни промени през първото тримесечие. Работата от вкъщи се превърна в ежедневие за по-голямата част от служителите (с изключение на клоновата мрежа), като едновременно с това онлайн каналите за продажби придобиха още по-голямо значение и позиция. Приоритет за Групата е защитата на здравето на служителите и клиентите, като се предприемат всички необходими мерки в тази насока. Едновременно с това стремежът на Групата е да се предлагат подходящи продукти и отстъпки, в помощ както на домакинствата и малките предприятия, така и на големите корпоративни клиенти за справяне в настоящата трудна ситуация. В допълнение, Банкова група ОТП се ангажира и с подпомагане на най-нуждаещите се социални групи под формата на финансови дарения, медицинско оборудване и компютърна техника;
  • Политиката на провизиране също съответства на настоящата обстановка, като се прилагат модели и макроикономически прогнози, съобразени с очакванията за текущите рискови фактори и несигурност;
  • Въпреки значителното обезпечаване, капиталовата позиция на Групата остава стабилна и над регулаторните изисквания, дори преди обявеното облекчаване на изискуемия капиталов буфер;
  • Ликвидната позиция на Групата също остава стабилна, на фона на нарастващия обем депозити през първото тримесечие. В края на март 2020 г. нивото на коефициента на ликвидно покритие достига 164%.

Консолидираната счетоводна печалба към края на първото тримесечие на 2020 г. е отрицателна и е в размер на 11.3 млн. евро, като значителното се увеличават корекциите, които са около 100.0 млн. евро, основно поради изчисления негативен ефект от банковите такси и кредитния мораториум, въведен в Унгария.

За същия период, консолидираната печалба след данъчно облагане и коригирана с еднократните ефекти, е в размер на 88.6 млн. евро. През първото тримесечие на годината всички дъщерни дружества в банковата група отчитат намаление на печалбите спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., повлияни от увеличените разходи за обезценка във връзка с COVID-19 пандемията. Ако бъде изключен ефекта от тази превантивна политика за провизиране, обемът на текущите рискови разходи би бил едва около 10% от фактическите провизии и разходите за обезценка на групово ниво все още щяха да са положителни през първото тримесечие на 2020 г.

Капиталовата позиция на Групата е стабилна, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) е 13.9% в края на първото тримесечие на 2020 г.

Депозитната база регистрира увеличение на тримесечна база с 1% или 380.6 млн. евро. В резултат на това, консолидираният показател „нетни кредити/депозити“ се увеличава и остава значително над средното за банковия сектор.

През първото тримесечие на 2020 г. на консолидирано ниво се наблюдава органичен ръст на редовните кредити с 3% (коригиран с валутно-курсовите разлики) или с 953.1 млн. евро спрямо предходното тримесечие.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon