новини
Новини и уведомления

Преглед на макросредата: Основни аспекти в българската икономика към август 2020

И през август съществено значение върху развитието на българската икономика имат някои специфични фактори, като повишеното социално-политическо напрежение и потенциалното въвеждане на нови противоепидемични мерки в борба с коронавируса. Очаквано, според експресните оценки на НСИ, отчетеният БВП за второто тримесечие на 2020 г. бележи спад с 9,8% спрямо предходното и генерира номинален стойностен обем от 27 058 млн. лв. Според сезонно изгладените данни, в сравнение със същия период на предходната година, измерителят на националната икономика спада с 8,2%.

Бизнес климатът през август запазва тенденциите от предходните месеци, като показателят бележи месечен прираст от 0,5 пункта. Това се дължи основно на ръста от 4,6 пп в сектор „Услуги“, където въпреки  положителната оценка за сегашното състояние на бизнеса, има известна скептичност в очакванията за краткосрочното развитие на сектора. Несигурната икономическа среда, наред с недостатъчното търсене и конкуренцията, са основните предизвикателства пред бранша . В сектор „Търговия на дребно“, където е отчетен спад от 2,9 пп спрямо предходния месец, основните причини за неблагоприятното развитие са сходни, а очакванията на търговците остават негативни и за следващите шест месеца. Секторите „Строителство“ и „Промишленост“ запазват нивата на индекса от предходния месец.

Месечната инфлация в края на юли е положителна - 0,5% (увеличение с 0,9 пп в сравнение с предходния месец), генерирайки годишна стойност от 1,2%. Инфлацията от началото на годината е минус 0,5%.

Отчетената безработица през месец юли 2020, според Агенцията по заетостта, е 7,9% (спад от 0,4 пп спрямо месец юни). Общият брой на безработните лица в страната спада с 14 814 души и в края на месец юли те са 258 553 души. Броят на новорегистрираните безработни обаче се увеличава спрямо предходния месец, а този на започналите работа бележи спад. През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 337 лв., като нараства с 1,5% спрямо първото тримесечие на 2020 г.

Според статистиката през второто тримесечие на 2020 г. 447 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях (92,7%) са пътували само в страната. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица намалява с 63,3%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в чужбина (с 86,9%), така и в броя на пътувалите в страната (с 55,1%).

Разгледайте пълната информация за макроикономическия бюлетин тук.

Изготвил:

Стефан Христов

Ръководител отдел „Проучвания“ в Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати