новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Преглед на макросредата: Основни аспекти в българската икономика към септември 2020

БВП по текущи цени през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 27 395 млн.лв., отчитайки отрицателен годишен ръст от минус 8,7% в реално изражение. Регистрираният отрицателен икономически растеж е повлиян от индивидуалното потребление – със спад от 0,2% и бруто образуването на основен капитал със спад от 14,1%. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 19,0% и 19,1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Натрупаният БВП към първото полугодие на 2020 г. възлиза на 52 969 млн.лв. (при 54 334 за същия период на предходната година) и генерира спад от минус 4,2% в реално изражение.

Потребителските цени в края на август остават непроменени на месечна база, запазвайки натрупаната годишна инфлация от 1,2% към края на месеца. Инфлацията от началото на годината е минус 0,5%.

Безработицата, отчетена през август 2020 г., според Агенцията по заетостта, е 7,5% (намаление с 0,4 процентни пункта спрямо юли). Общият брой на безработните в страната намалява с 12 779 души и в края на август те са 245 774. Регистрираната според Евростат безработица е 5,7%, като намалява спрямо предходния месец с 0,1 пп (ревизирани данни).

Общият показател за бизнес климат през септември 2020 г. продължава да се увеличава, но с по-бавен темп - 0,8 процентни пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на ръста от 4.2 п.п. в сектора на търговията на дребно. През месеца имаше спад на показателя в строителството като резултат от по-неблагоприятните очаквания за бизнес състоянието на фирмите в сектора. Според изследването, намалява притокът на нови поръчки през последния месец, а очакванията за следващите три месеца са за запазване на нивата на продажните цени и негативна оценка по отношение на очакванията за строителната активност. Бизнес климатът в услугите и индустрията запазва приблизително нивата си от предходния месец.

Държавният дълг към края на юли възлиза на 22 824 млн.лв. или 20.6% от прогнозния БВП. В сравнение със същия период на предходната година дългът се увеличава с 1 126 млн.лв. (5.2%). Трябва да се вземе под внимание, че правителството емитира нови 5 милиарда дълг през септември и заедно с очакването БВП да намалее допълнително, съотношението на дълга към произведения продукт ще се увеличи по-осезаемо до края на 2020 г., но България все още остава една от държавите с най-ниска стойност по този показател сред партньорите в ЕС.

Разгледайте пълната информация за макроикономическия бюлетин тук.

Изготвил:

Стефан Христов

Ръководител отдел „Проучвания“ в Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon