новини
Новини и уведомления

Читалище „Братя Грънчарови-2002“ в Горна Оряховица ще бъде модернизирано за 3,2 млн. лв. по проект ОПРР 2014-2020

Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК съфинансират проекта с над 400 000 лв.

Сградата на Народното читалище "Братя Грънчарови – 2002“, както и стопанисваната от него най-голяма открита сцена в региона - Летният театър с капацитет от над 2 000 души, ще бъдат ремонтирани по инициатива на Община Горна Оряховица. По проекта ще бъде реновиран значим културен център с площ от 3 975 кв.м. Основната сграда на читалището е построена през 1977 г. в характерния за тези години архитектурен стил. Намира се в източната част на града в непосредствена близост до градския стадион „Локомотив” и спортна зала „Никола Петров”.

Проект BG16RFOP001-1.027-0009-С01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура в град Горна Оряховица“ предвижда реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ „Братя Грънчарови-2002“  с обща стойност на финансирането от 3 280 053,81 лв.

Банка ДСК и дъщерното й дружество Регионален фонд за градско развитие АД, което има мандат от Фонд на фондовете за управление на Фонда градско развитие за Северна България, договориха с община Горна Оряховица заемно финансиране в размер на 426 589 лв., като над половината от средствата се осигуряват като нисколихвено финансиране от Оперативна програма “Региони в растеж 2014 – 2020” (ОПРР 2014-2020), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.  Общината ще участва от своя страна в инвестицията с 86 899,60 лв., а останалите 2 766 565,21 лв. също ще бъдат предоставени като безвъзмездни средства по Приоритетна ос 1 – Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020.

Реновирането на летния театър включва изграждането на козирка над сцената на амфитеатъра, подмяна на седалките с нови, усилени с UV защита, както и осигуряване на високо технологично специализирано сценично оборудване и декори за спектаклите на лятната сцена.

В резултат на инвестицията, ще бъдат ремонтирани също така вътрешните помещения и фасадата на основната сграда, при въвеждане на пълни мерки за енергийна ефективност. Като част от проекта, предстои закупуване на ново оборудване и обзавеждането за всички зали и помещения. След осъществяване на проекта, голямата зала на читалището - зала „Варен“ - ще се оформи като камерен салон, с подвижни столове и възможност за конфигуриране на залата според конкретното събиттие. В нея биха могли да се организират различни събития като изложби, срещи с интересни хора, детски театри и концерти и други.

Реновираното читалище ще се превърне в културен притегателен център не само за населението на Горна Оряховица, а също така и за хората от Велико Търново, Лясковец, Стражица и другите близки селища в областта.

Предвижда се ремонтните дейности да стартират в средата на месец май 2021г., а очакваните резултати от реализацията на проекта са модернизирана и обновена материална база на НЧ “Братя Грънчарови-2002“, както и повишаване качеството на културния живот на населението.

******

Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg), дъщерно дружество на Банка ДСК

Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост в 13-те най-големи градове от Северна България, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Фонд на фондовете

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020.

Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително финансиране, гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon