новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК продължава партньорствата си в подкрепа на бизнеса, изправен пред предизвикателства на усложнената икономическа ситуацияБанката подписа с Фонда на фондовете Споразумение за изменение и допълнение към Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19


Банка ДСК подписа с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонда на фондовете) Споразумение за изменение и допълнение към Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19.

Финансовият инструмент се изпълнява в съответствие с Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и цели да улесни достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия, като предоставя финансиране при по-благоприятни условия.

Благодарение на направените промени по споразумението с Фонда на фондовете, от условията могат да се възползват още по-широк кръг от допустими крайни получатели, които ще имат възможности за финансиране на повече дейности, в т.ч. свързани с репозициониране и/или разширяване на дейността, с оглед редуциране на негативните ефекти от продължаващата социално-икономическа криза.

„Банка ДСК увеличава приноса си за преодоляване на икономическите последици от кризата, свързана с разпространението на COVID-19. Това е още един начин да окажем своевременна и адекватна подкрепа на българските малки, средни и микро предприятия, изправени пред значителни предизвикателства, вследствие на продължаващата здравна криза и икономическите й последствия.“, коментира г-жа Диана Митева, изпълнителен директор на Банка ДСК по повод подписаното споразумение.

В рамките на партньорството с Фонда на фондовете от 1 юли 2021 г. Банка ДСК ще отпуска кредитите максимално прозрачно, при прилагане на опростени административни изисквания. Кредитите се предоставят при оптимизирано време за одобрение и усвояване след представяне на необходимите за преглед на искането за кредит документи. Няма да се изисква обезпечение, с изключение на личен ангажимент от страна на мажоритарните собственици, възможно е и ангажиране на трети лица, както и учредяване на залози на вземания по сметки. Размерът на кредита е до 70% от приходите на предприятието за 2019 г. или 2020 г., която стойност е по-висока. Максималният размер на предоставените кредити към един краен получател, включително група свързани лица, е 3 млн. лева. Портфейлната гаранция покрива до 80% от кредитния риск по всеки кредит, включен в гарантирания портфейл, а максималният срок за погасяване е 84 месеца.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon