новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за първите девет месеца на 2021 г.


Консолидираната печалба (след данъчно облагане) на Банкова група ОТП възлиза на малко над 1 млрд. евро за първите девет месеца на 2021 г., която отбелязва значителен годишен ръст от 61%. До голяма степен е повлияна от макроикономическата обстановка в условията на КОВИД-19 и ниската рентабилност през 2020 г., която е база за годишното сравнение.

Възвръщаемостта на капитала (ROE) към третото тримесечие на 2021 г. е 18.8% (годишно увеличение от 5.7 пп). Относителният дял на печалбата на дъщерните дружества извън Унгария се увеличава и към края на септември 2021 г. представлява 52%. Българското дъщерно дружество Банка ДСК за същия период отчита печалба в размер на 183 млн. евро., което е близо 18% относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП, запазвайки лидерското място сред дъщерните дружества извън Унгария и на тримесечна база увеличава своя дял. Също така, всички останали дъщерни дружества подобряват своите финансови резултати спрямо кризисната 2020 г., с изключение на ОТП Румъния, която отчита положителен финансов резултат, но значително по-нисък спрямо същия период на предходната година.

Общите приходи на Банкова група ОТП за първите три тримесечия на 2021 г. възлизат на 2.634 млрд. евро, които регистрират годишно увеличение от 12%, въпреки затруднената икономическа обстановка. Приходите от такси и комисионни, като едно от основните пера в приходите, се увеличават с 13% (спрямо година назад), като по-голямо увеличение отчита ОТП Унгария (18%). Банка ДСК също отчита ръст на приходите с 5% спрямо септември 2020 г. Въпреки че лихвеният марж от началото на 2021 г. намалява (3.47%, -0.22 пп), динамиката на намалението се успокоява през 2021 г.

Текущите разходи на Банкова група ОТП към септември 2021 г. възлизат на 1.294 млрд. евро и запазват своето ниво спрямо септември 2020 г. Разходите за обезценка на кредитни експозиции, повлияни от макроикономическата среда и КОВИД-19 кризата, намаляват с 68% на годишна база. Банка ДСК също намалява своите текущи разходи със 7% спрямо същия период на предходната година.

Съотношението „разходи/приходи“ на Банкова група ОТП към третото тримесечие на 2021 г. е 49.1% (спрямо година назад, намалява с 4.8 пп). Показателят при Банка ДСК е на ниво от 39.7%, значително под средното за Групата.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на Банкова група ОТП се увеличават на годишна и тримесечна база (+10% и 4%, респективно). Кредитите, предоставени на домакинства и ММСП (Микро, Малки и Средни Предприятия) също отчитат значителни ръстове спрямо предходната година и спрямо предходното тримесечие (+8% и 3%, респективно). Общият редовен кредитен портфейл на Банка ДСК също увеличава своя размер с 8% (на годишна база) и с 3% (на тримесечна база). От началото на 2021 г., сред дружествата на Банкова група ОТП, Украйна, Румъния и Унгария отчитат най-голямо увеличение на техните кредитни експозиции (+31%, 17% и 15%, респективно).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) на Банкова група ОТП намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на септември 2021 г. са 5.2% (намаляват с 20 пп спрямо второто тримесечие на 2021 г. и с 50 пп спрямо година назад). Съотношението „кредити към депозити“ намалява от 77.1% към второто тримесечие на 2021 г. до 75.6% към края на третото тримесечие на 2021 г.

В условията на нестабилна макроикономическа среда и с присъствието на КОВИД-19 влиянията, депозитната база на Банкова група ОТП отчита значителен годишен и тримесечен ръст (14% и 6%, респективно).

Към края на септември 2021 г. брутният ликвиден резерв на Банкова група ОТП е в размер на 8.2 млрд. евро (-0.4 млрд. евро на тримесечна база). За същия период, коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО е 15.4% (-0.5 пп на тримесечна база).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon