новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в тарифата на Банка ДСК за Бизнес клиенти, в сила от 01.04.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2022 г. в сила влизат следните промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти на банката, приложими спрямо бизнес клиенти:

 • Промяна в обхвата на месечната такса наличност по платежни сметки на бизнес клиенти, като новата дефиниция обхваща всички платежни сметки на ниво клиент - разплащателни (в т.ч. специални и защитни сметки, както и сметки за съхранение и управление на средства на трети лица), особени, ликвидационни, ескроу, акредитивни;

 • За бизнес клиенти и небанкови финансови институции

   - за всеки ден, в който общото дневно салдо е в границите от 100 000 (вкл.) до 200 000 левова равностойност

  1.25% на годишна база върху цялото салдо

   - за всеки ден, в който общото дневно салдо е равно или надвишава 200 000 левова равностойност 

  1.50% на годишна база върху цялото салдо

   

  За банкови и платежни институции - за всеки ден, върху общото дневно салдо

   1.50% на годишна база върху цялото салдо

Таксата е приложима и за непълен месец, при закриване на всички сметки на клиента.

В обхвата на общото дневно салдо се включват салда по платежни сметки в следните валути: BGN, EUR, JPY, CHF, DKK, SEK и AUD.

 • Набирателна сметка за регистрация или увеличение на капитала (според размера на набирания капитал)

Откриване, обслужване и закриване на клиентски сметки

Услуга

Такса

 Поддържане и оперативно обслужване 

Лева

Валута

Набирателна сметка за регистрация или увеличение на капитала (според размера на набирания капитал)

- до 100 хил. лв./50 хил. евро, вкл. - месечна такса*

BGN 20

EUR 10

- над 100 000 лв./50 хил. eвро**

1,50% годишно

1,50% годишно

* Таксата е приложима, в случай че сметката не е закрита в 6 месечен срок от откриването ѝ.

** Първата такса се калкулира за срок 2 месеца, удържа се авансово при откриване на сметката и не подлежи на възстановяване. В случай че сметката продължи да съществува след предплатения двумесечен период, дължимата такса за следващите месеци до закриването ѝ се удържа при закриване на сметката или по индивидуално договорен ред, от друга разплащателна сметка на клиента.

 • Приемане на пари по срочен депозит (безкасово или внасяне в брой)

Откриване, обслужване и закриване на клиентски сметки

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Приемане на пари по срочен депозит (безкасово или внасяне в брой)

- на суми с размер до 100 000 лв./левова равностойност, вкл.

1,25% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета на депозита, мин. BGN 200

1,25% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета, мин. EUR 100/ USD 120 / GBP 90 / CHF 110

- на суми с размер над 100 000 лв./левова равностойност

1,50% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета на депозита, мин. BGN 200

1,50% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета, мин. EUR 100/ USD 120 / GBP 90 / CHF 110
- на суми, независимо от размера, при надхвърляне на общата депозитна експозиция над 100 000 лв./левова равностойност 1,50% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета на депозита, мин. BGN 200 1,50% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета на депозита, мин. EUR 100/ USD 120 / GBP 90/ CHF 110

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon