новини
Новини и уведомления

Резултати на Банкова група ОТП за първото полугодие на 2022 г.

630 млн. евро e печалбата (след данъчно облагане) на Банкова група ОТП за първите шест месеца на 2022 г., отбелязвайки годишен ръст от 2%, въпреки несигурната международна среда. Поради продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна, ръководството на Банкова група ОТП обмисля всякакви рационални решения, с цел да се избегнат загуби за акционерите, включително опцията за продажба на дъщерното дружество в Русия.

Консолидираната печалба на Банкова група ОТП за първото полугодие на 2022 г. се сформира основно от - една страна, от военния конфликт между Русия и Украйна (значително увеличение на разходите за обезценка на финансови активи) и от друга, продължаващата висока банкова активност в повечето дъщерни дружества. Възвръщаемостта на капитала (ROE) за първото полугодие на 2022 г. е 17.0% (годишно намаление от 2.1 пп). Българското дъщерно дружество Банка ДСК за същия период отчита печалба в размер на 125 млн. евро., което е близо 20% относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП, запазвайки лидерското място сред дъщерните дружества извън Унгария.

Общите приходи на Банкова група ОТП за първите шест месеца на 2022 г. възлизат на 1 902 млн. евро, като регистрират годишно увеличение от 22%, въпреки затруднената макроикономическа и геополитическа обстановка. Двете основни приходни пера, а именно, приходи от лихви и приходи от такси и комисиони, отчитат годишно увеличение от 22% и 19%, респективно. За същия период, Банка ДСК също отчита ръст на общите приходи, приходите от лихви и приходите от такси и комисиони със 17%, 13% и 26%, респективно.

Текущите разходи на Банкова група ОТП за същия период възлизат на близо 900 млн. евро и увеличават своето ниво с 15% спрямо година назад. Разходите за персонал, като основно разходно перо, в Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 9%. Банка ДСК също увеличава своите текущи разходи с 18% спрямо същия период на предходната година.

Разходите за обезценка на кредитни експозиции и други финансови активи на Банкова група ОТП, повлияни от военния конфликт между Русия и Украйна, се увеличават значително (474%) на годишна база и за първите шест месеца на 2022 г. са в размер на 264 млн. евро.

Съотношението „разходи/приходи“ на Банкова група ОТП към юни 2022 г. е 47.3% (спрямо година назад намалява с 2.9 пп). Показателят на Банка ДСК е на ниво от 40.4%, значително под средното за Групата, увеличавайки се спрямо година назад с 0.2 пп.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 15% или с близо 6 млрд. евро. Корпоративните клиенти, като един от основните сегменти в кредитния портфейл, отбелязват най-висок годишен ръст от 24%, следвани от ипотечните кредити (+14%), лизинга (+9%) и потребителските кредити (+7%).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) на Банкова група ОТП намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на юни 2022 г. са 5.3% (намаляват с 0.1 пп спрямо юни 2021 г.). Съотношението „кредити към депозити“ намалява до 81% (от 83% към края на юни 2021 г.).

Депозитната база на Банкова група ОТП се увеличава с 9.3 млрд. евро (на годишна база) и отчита годишен ръст от 17%. Клиентските депозити на Банка ДСК също регистрират годишен ръст, макар и по-нисък от този на Банкова група ОТП (6%).

Брутният ликвиден резерв на Банкова група ОТП остава устойчив и е значително над нивото на безопасност. Към края на юни 2022 г. е в размер на 5.6 млрд. евро. За същия период, коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО е 16.4% (+0.6 пп на годишна база).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon