новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промяна в Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги и в Общите условия към договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки за физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК ви уведомява, че считано от 05.12.2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и в Общите условия към договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, както следва:

1. В Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги:

1.1. Урежда се прекратяването на Рамков договор за предоставяне на платежни услуги – Рамковият договор се прекратява с прекратяването на всички свързани с него договори за ползване на продукти и услуги, считано от датата на прекратяване на последния договор за продукт/услуга.

1.2. Банката ще има право едностранно да прекрати договор за разплащателна сметка по която няма наличност, наложен е запор и няма постъпления за период от 6 месеца, считано от датата на налагане на запора. Посоченото основание за прекратяване няма да се прилага за: Дарителска сметка „ДСК Пулс“; сметка, по която автоматично са изплаща лихва по срочен влог;  сметка, от която се погасява задължение по договор за кредитен продукт и сметка с разрешен кредитен лимит (кредитна и стокова карта, кредит овърдрафт); сметка за основни операции. Прекратяването произвежда действие от месеца, следващ изтичане на 6-месечния период без постъпления и налагане на запор по сметката.

1.3. Считано от 01.10.2022 г. Банка ДСК прекратява предлагането на КЕП (Квалифициран електронен подпис) като персонализирано средство за сигурност. Клаузите на Общите условия, отнасящи се за КЕП като персонализирано средство за сигурност, продължават да се прилагат към Договори за достъп до електронни канали, сключени преди 01.10.2022 г.

1.4. След 05.12.2022 г. услугата „Бърза справка“, чрез която клиентите получават информация за наличността по техни банкови сметки преди осъществяване на вход в мобилното приложение ДСК Смарт, ще бъде активирана по подразбиране за всички клиенти с ДСК Смарт. Отказ от услугата или извършване на промени по сметките, видими чрез нея, може да бъде направен по всяко време от меню "Настройки“.

2. В Общите условия към договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях:

2.1. Банката ще има право едностранно, без уведомление, да прекрати договор за безсрочна спестовна сметка с наложен запор, когато по нея няма наличност и начислени лихви повече от 60 последователни дни и по сметката не се получава лихва от срочен влог.

Моля, считайте настоящото за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не сте съгласни с извършените промени, имате право да прекратите сключения договор преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я e уведомил за обратното преди 05.12.2022 г.

С всички промени и с пълните текстове на Общите условия може да се запознаете на корпоративния сайт https://dskbank.bg, както и във всеки офис на Банка ДСК.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon