новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за първите три месеца на 2023 г.

Въпреки вълненията във финансовия сектор от началото на 2023 г., Банкова група ОТП отчете печалба малко над 500 млн. евро за първите три месеца на 2023 г. като Банка ДСК запазва лидерската си позиция при чуждестранните дъщерни дружества. Банкова група ОТП финализира придобиването на Nova KBM (Словения) и Alpha Bank (Албания) и продължава процеса по придобиване на Ipoteka Bank (Узбекистан).

Консолидираната печалба на Банкова група ОТП за първото тримесечие на 2023 г. е в размер на 511 млн. евро. Възвръщаемостта на капитала (ROE) е 24.0%. Българското дъщерно дружество Банка ДСК за същия период отчита печалба в размер на 93 млн. евро., което е близо 18% относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП.

Общите приходи на Банкова група ОТП за първите три месеца на 2023 г. възлизат на 1.2 млрд. евро, които регистрират годишно увеличение от 27%. Монетарната политика на централните банки и увеличаващите се лихвени проценти до голяма степен определят сериозния годишен ръст на приходите от лихви, основен двигател на общите приходи. Лихвените приходи се увеличават с 30% на годишна база, докато другото приходно перо – приходи от такси и комисионни отчитат 20% годишен ръст. За същия период, Банка ДСК също отчита ръст на общите приходи, приходите от лихви и приходите от такси и комисионни с 48%, 66% и 12%, респективно.

Текущите разходи на Банкова група ОТП за същия период възлизат на 0.6 млрд. евро и увеличават своето ниво с 32% спрямо година назад. Разходите за персонал, като основно разходно перо, в Банкова група ОТП значително се увеличават на годишна база с 28%, в отговор на високата инфлация и намаляващата от това покупателна способност. Банка ДСК също увеличава своите текущи разходи с 10% спрямо същия период на предходната година (изключвайки еднократни ефекти, случили се през първите три месеца на 2023 г.).

Разходите за обезценка на кредитни експозиции и други финансови активи на Банкова група ОТП за първото тримесечие на 2023 г. са в размер на 24 млн. евро и намаляват значително спрямо година назад, в който период разходите бяха повлияни от военния конфликт между Русия и Украйна (първо тримесечие на 2022 г.: 191 млн. евро). Аналогично, Банка ДСК илюстрира същата динамика при разходите за обезценка.

Съотношението „разходи/приходи“ на Банкова група ОТП към март 2023 г. е 49.3% (спрямо година назад се увеличава с 2.1 пп). Показателят на Банка ДСК е на ниво от 44.1%, под средното за Групата, също увеличавайки се спрямо година назад с 4.6 пп.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 21% или с близо 8.8 млрд. евро. Корпоративните клиенти, като един от основните сегменти в кредитния портфейл, отбелязват най-висок годишен ръст от 28%, следвани от ипотечните кредити (+19%) и потребителските кредити (+11%).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) на Банкова група ОТП намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на март 2023 г. са 4.7% (-0.5 пп спрямо март 2022 г.). Съотношението „кредити към депозити“ намалява до 76% (78% към края на март 2022 г.).

Депозитната база на Банкова група ОТП се увеличава с 13.2 млрд. евро (на годишна база) и отчита годишен ръст от 23%. Клиентските депозити на Банка ДСК също регистрират годишен ръст от 20% на годишна база.

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО към края на март 2023 г. е 14.4% (-1.8 пп на годишна база).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon