новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

В подкрепа на земеделските производители

Банка ДСК е лидер в предоставянето на кредити за финансиране на проекти по мерки 121, 122 и 123 от Програмата за развитие на селските райони, гарантирани от Националния гаранционен фонд

Алек ВУЧКОВ

Банка ДСК предлага различни кредити за земеделските производители. Продуктите, разработени от експертите на Банката с цел покриване на целия спектър от потребности на агробизнеса, са две основни групи - стандартни и специализирани. Стандартните кредити включват инвестиционни - за купуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване, за реконструкция и подобряване на земеделското стопанство, и кредити за оборотни средства - за финансиране на дейността, покриване на текущи разходи и др. Предлагат се в различна валута, с различен срок на погасяване и при различни условия. Банката работи от 2001 г. съвместно с Дф "Земеделие" и Министерството на земеделието и храните от самото
начало на реализиране на специалната програма на ЕС за присъединяване в областта на земеделието и селскостопанските райони САПАРД на територията на Република България, както и финансира проекти по различните мерки след стартиране на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). В момента земеделските производители могат да кандидатстват при преференциални условия за кредит с инвестиционна цел или за оборотни средства. Инвестиционните кредити се отпускат в лева и евро, а за оборотни средства - в лева. Промоционалната кампания продължава до 28 ноември 2014 година.
Специализираните земеделски кредити на Банката са предназначени:
- за покупка на земеделска земя. Кредитът е за клиенти земеделци,
които имат желание да инвестират в покупка на земеделска обработваема земя, като за обезпечение по кредита може да послужи самата закупена земеделска земя, както и други приемани от Банката обезпечения или комбинация от обезпечения;
- за авансово финансиране на сезонни разходи преди подадено заявление за субсидия или след получаване на удостоверение за очакваната субсидия. Банка ДСК предлага инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", Мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" и Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР (за периода 15 януари 2013 г. - 30 септември 2015 г.). Кредитите са гарантирани от Националния гаранционен фонд. Гаранционният лимит е с размер 3 млн. лв. по кредити на един получател и свързаните с него лица, а максималната лихва е 6,95%. Исканията за тях се разглеждат при ускорена процедура в рамките на 7 работни дни след представяне на всички необходими документи от страна на клиента. За кредитите се прилагат облекчени изисквания по отношение на обезпеченията, като се дава приоритет на обезпечаване с активи, предмет на проектите по ПРСР, и преференциални ценови условия. Банката разполага с достатъчно гаранционен ресурс, за да посрещне необходимостта от финансиране на бенефициенти по посочените програми, които са подписали договори с управляващия орган на ПРСР. Клиентите от сегмента агробизнес могат да се възползват и от предимствата на специалната разплащателна сметка в лева за земеделски производители -физически и юридически лица. Тя служи за получаване на целеви помощи от европейските фондове и други средства от дейността. Откриването на разплащателна сметка дава възможност за ползване на услугите, предоставяни от електронните канали на Банката - ДСК Директ, Call center, SMS услуги, интернет банкирине и РС банкиране, и на една или повече бизнес дебитни карти.
* Повече информация относно условията по кредитите за земеделски производители ще намерите на корпоративния сайт на Банката dskbank.bg

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon