новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Кредит за студенти и докторанти чрез електронните канали на Банка ДСК

От 25.02.2011 е достъпна нова възможност – подаване чрез Интернет на електронно искане за студентски кредит от корпоративния уебсайт на Банка ДСК https://dskbank.bg и интернет банкирането ДСК Директ https://www.dskdirect.bg

Учащите могат да финансират обучението си чрез кредит от Банка ДСК, обезпечение за което дава държавата, като изплащането може да започне след дипломирането на студента / докторанта с началото на трудовата му дейност.
Кредитът за студенти и докторанти е предназначен за финансиране на целия или част от периода на обучение, съгласно учебния план. Кредитът е гарантиран от държавата, която определя държавни гаранции за размера на главницата и лихвата. Кредитът се предоставя без обезпечение от студента/докторанта.
Студентският кредит може да се предостави за финансиране на таксите за обучение и/или за издръжка на дете. Студентите / докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или и на двата вида кредити.
Студентът/докторантът не дължи такси, комисионни и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.

Студентски кредит за финансиране на такси за обучение.
Всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:
- български граждани, граждани на друга държава - членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
- не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;
- обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно учебно заведение/научна организация;
- нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
- не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона случаи.

могат да кандидатстват за кредит за финансиране на такси за обучение.

Студентиски кредит за издръжка на дете.
- Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. 
- Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon