новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Промени в Общите условия на „Банка ДСК“ ЕАД за предоставяне на платежни услуги за клиенти на Банка ДСК – физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Банка ДСК“ ЕАД за предоставяне на платежни услуги.

Промени се налагат поради предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД и ще влязат в сила на датата на оперативното вливане на  Експресбанк в Банка ДСК (техническо обединяване на системите на двете банки), независимо дали към тази дата правното вливане (вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ) е осъществено или не. Датата на оперативно вливане е планирано да бъде в началото на месец май 2020 г., а точната дата ще бъде публично оповестена от Банка ДСК на нейната интернет страница: https://dskbank.bg, както и в офисите й.

Основната част от промените в Общите условия са свързани със сключените от „Експресбанк“ АД преди датата на оперативно вливане договори за платежни сметки, както и за ползване на платежни инструменти. Освен тях, в Общите условия са извършени технически промени, както и няколко промени по същество, които се отразяват на сключените от „Банка ДСК“ ЕАД договори, попадащи в обхвата на Общите условия. С пълните текстове на Общите условия за предоставяне на платежни услуги, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, съдържащи всички промени, които ще бъдат в сила от датата на оперативно вливане, можете да се запознаете на https://dskbank.bg, както и във всеки от офисите й.

 

 1. Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Раздел IV. Комуникация между страните във връзка със сключването и изпълнението на договора:
  • Въвежда се уговорка, че ако по искане на Клиента, договорът е съставен, освен на български, и на друг език, българският текст има предимство.

    

 2. Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Раздел V. Предоставяне на информация за и във връзка с ползвани продукти и услуги:
  • Въвежда се уточнение, че текуща информация за наличност по сметка може да бъде предоставена и в разписка от АТМ терминално устройство, използвано от Клиента, което поддържа такава функционалност, като се счита, че Клиентът е получил информацията с получаване на разписката от АТМ терминалното устройство.
  • Въвежда се уточнение, че Клиентите, заявили да получават текстови съобщения, се счита, че са уведомени за предоставената със съобщението информация при получаването му.

    

 3. Глава ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ, Раздел III. Специални условия за нареждане и изпълнение на платежни услуги
  • Отпада изискването за въвеждане на BIC код като реквизит, необходим за точно изпълнение на следните видове платежни услуги в Европейския съюз: получаване на наличен паричен превод, получаване и изпълнение на кредитен превод, изпълнение на директен дебит.

    

 4. Глава ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ, Раздел III. Специални условия за нареждане и изпълнение на платежни услуги, Изпълнение на кредитен превод:
  • Променя се размерът на сумата:

   - за нареждане на превод, над която Банката изисква установяване на произхода на средствата, в  съответствие със ЗМИП, като тя вече е 15 000 евро.

   - за и над която не се приемат нареждания за периодични и еднократни кредитни преводи с бъдеща дата на изпълнение с изключение на еднократен валутен превод с бъдеща дата на изпълнение, наредени чрез интернет банкиране ДСК Директ, като тя вече е 15 000 евро.

 5. Глава ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП, Раздел I Общи положения:
  • Променено е словесното описание на начина на извършване на задълбочено установяване на идентичността – то вече изцяло кореспондира с приложимата разпоредба от Закона за платежните услуги и платежните системи.
  • Преустановява се възможността за използване на тоукън-устройство като персонализирано средство за сигурност, чрез което се получава динамична парола, необходима за извършване на плащания с банкова карта в Интернет, както и участващо в процеса по подписване на електронни документи и електронни платежни нареждания в електронните канали на Банката.

    

 6. Глава ВИДОВЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП, Раздел I Дебитни карти, Операции и лимити по банкови карти
  • Въвеждат се лимити за извършване на безконтактни плащания – за безконтактна операция под определения от Международните картови организации лимит за всяка държава (за България този лимит е 50 лв./валутна равностойност) се въвежда изискване за въвеждане на ПИН, в случай че преди операцията са извършени:

   - пет поредни безконтактни плащания без въвеждане на ПИН  или          

   - едно или няколко поредни безконтактни плащания без въвеждане на ПИН, общата стойност на които надвишава сумата от 150 EUR/валутна равностойност.

 7. Глава ВИДОВЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП, Раздел II Електронни канали, Виртуален срочен депозит:
  • Въвежда се уточнение относно дата на откриване на виртуалния срочен депозит.
 8. Глава МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Раздел ДСК Смарт – отпада възможността за използване на тоукън-устройство като персонализирано средство за сигурност, участващо при подписване на електронни документи и електронни платежни нареждания. Добавя се възможност при подписване на електронни документи и електронни платежни нареждания с електронен подпис, представляващ комбинацияот персонален цифров сертификат, еднократен SMS код и ПИН.
 9. Раздел Мобилно приложение DSK MoneyGram – поради преустановяване на възможността за използване на тоукън-устройство, отпада възможността за нареждане на преводи през приложението, като то може да бъде използвано единствено за получаване на MomeyGram преводи.

   

 10. Глава ПАКЕТИ:
  • Въвежда се възможност Банката да може едностранно, преди подновяване срока на Договора, и без да уведомява Клиента, да извърши промени в условията по пакета, които са по-благоприятни за Клиента, както и промени, с които се възпроизвеждат изменения/допълнения в нормативни актове или нова нормативна уредба. По-благоприятни за Клиента са например: допълване на специалните ценови условия по включените в пакета продукти/услуги, или намаляване размера на дължимите такси за ползване на пакета.

    

 11. Глава СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
  • Въвежда се ново основание за прекратяване на договор за издаване и обслужване на дебитна карта - едностранно от Банката, в случай че в продължение на 12 месеца Клиентът не е извършвал операции с картата.

    

 12. Глава ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
  • Добавят се текстове, свързани с влизане в сила на Общите условия, и с промени, приложими по договори, сключени с Експресбанк АД преди вливане в Банка ДСК.
  • Спрените от продажба продукти на Банка ДСК се допълват с дебитни карти Visa Electron, като издаването на нови дебитни карти Visa Electron се преустановява считано от датата на влизане в сила на промените в Общите условия. Издадените до този момент карти продължават да се обслужват като карти Visa Electron до първо преиздаване на картата. В случаите на преиздаване, Банката издава новата карта с логото на Visa Debit PayWave при запазване условията на обслужване и добавяне на безконтактна функционалност при използването на картата.

    

 13. Промени в Тарифата на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, които Банката прилага по извършвани услуги на клиенти: Най-съществените промени за клиентите са, както следва:
 • Въвежда се такса за вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършван в поделение, вкл. при заявено изпълнение в поделение на услугата с бъдещ вальор, с приложим размер на таксата, идентичен на таксата за извършване вътрешнобанков кредитен превод по сметки на трети лица, извършван в поделение. Услугата вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършвана през електронни канали, както и при заявено изпълнение на вътрешнобанков периодичен превод, остава без такса;
 • Променя се размерът на таксата за междубанкови входящи кредитни преводи в чуждестранна валута, по сметка на клиент в Банката, различни от SEPA кредитни преводи и от преводи в унгарски форинти (HUF), за суми над EUR 100, като става с приложим размер 0.1% мин. EUR 10, макс. EUR 200. Напомняме, че входящите кредитни преводи в евро от други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) са без такса, независимо от размера;
 • Променя се размерът на таксата за теглене на пари в наличност от АТМ на други банки, вкл. в чужбина с дебитна карта – като става 1,20 лева за карти, издадени в лева (забележка: с таксите за карти, издадени в чуждестранна валута можете да се запознаете в Тарифата на Банката). Обръщаме внимание, че мрежата от АТМ устройства на Банката след оперативното вливане ще бъде значително разширена, което е предпоставка за по-улеснен избор от клиентите на собствен за Банката АТМ.

Използваме случая, за да препоръчаме да се възползвате от предимствата на предлаганите от Банката алтернативни канали, в т.ч. електронни канали, собствени АТМ устройства и директно разплащане с банкови карти на ПОС устройства при търговци.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди датата на влизане в сила на промените.

С уважение,

Екипът на „Банка ДСК“ ЕАД

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon