стоков кредит-кеп банка дск

Полезна информация

Повече информация във връзка с
продукти и услуги на Банка ДСКИмам въпрос относно:Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?
Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.
Мога ли да кандидатствам за кредит, ако все още съм в изпитателен срок?
Бихте могли да кандидатствате за кредит при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.
Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм в отпуск по майчинство?
Да, в тези случаи ние искаме заедно с Вас по кредита да участва и съдлъжник, който може да докаже получавания от него доход.
Какви документи ще са ми необходими при рефинансиране на кредит от друга банка?

Ще са Ви необходими документите за кандидатстване за кредит, достъпни в секция „Документи“, както и документ/извлечение от кредита, от които да е виден размерът на задължението, което ще се рефинансира. В случай че разполагате с издадено удостоверение от друга банка за остатък на кредита, който ще се рефинансира, ние ще приемем този документ.

След рефинансиране на задълженията Ви с кредит от нас, е необходимо да предоставите Удостоверение (Документ), с което да се удостовери, че същите са погасени.

Какво е поръчител и необходим ли е при кандидатстване за потребителски кредит?
Това е друг човек, който може да не е от Вашето семейство (напр. близък приятел или колега) който гарантира, погасяването на кредита, чрез своите доходи. Това означава, че ако по някаква причина спрете да погасявате кредита си, Вашето задължение започва да се погасява от поръчителя. По тази причина ние обследваме не само Вашите доходи и кредитна история, но и тези на поръчителя.
За колко време се одобрява кредит?
Кредитът може да бъде одобрен в рамките на един работен ден след представяне на всички необходими документи.
Кога ще получа средствата от кредита?
Ние ще преведем средствата от кредита по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за кредита.
Може ли да се избира падежна дата на кредита?
Да, ние Ви предлагаме индивидуален избор на месечна падежна дата в период от 1-во до 28-мо число на месеца. Ние Ви съветваме да съобразите индивидуално избраната падежна дата с периода, в който получавате месечните си доходи.
Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?
Да, можете да погасите предсрочно целият размер на кредита и не дължите допълнителна такса за това.
В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?
Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.
Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали за разрешаване на ситуацията.
Какви допълнителни възможности предоставя продуктът?
 • Договаряне на гратисен период до 3 месеца;
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник;
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата;
 • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход;
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс.
За какви цели може да се използва стандартен потребителски кредит?
 • Финансиране на жилищно обзавеждане/ремонт;
 • Екскурзия/почивка/семейни събития;
 • Допълнителни средства за заплащане на обучение/необходима техника;
 • Лечение/непредвидени разходи.
Допустимо ли е да ползвам повече от един потребителски кредит в Банка ДСК?

Да, стига да не надвишавате максимално допустимата експозиция.

Какво е годишен процент по разходите (ГПР)?
ГПР по кредита включва всички разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
Какво е Централен кредитен регистър (ЦКР)?

Национален информационен регистър, в който са вписани всички кредити, предоставени на физически и юридически лица в България. В ЦКР се подава информация за кредитите от всяка банкова и финансова институция по отношение на размер, статус на плащане на вноските – редовно погасени или не, кога задължението е погасено изцяло и има ли забавяне в плащането.

Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за целеви студентски кредит?

При кредит за обучение:

 • Документ за самоличност.
 • Уверение – издадено от висшето учебно заведение, удостоверяващо, че не сте загубили качеството си на студент или докторант с право да запишете следващ семестър.

При кредит за издръжка:

 • Копие от удостоверение за раждане/съответния документ издаден от друга държава, в който сте посочен като родител. В случай на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което сте посочен като осиновител.
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че сте имали такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето.
Мога ли да кандидатствам за кредит за издръжка, ако имам вече разрешен кредит за обучение?

Бихте могли да ползвате и двата вида кредити.

 
Мога ли да не усвоявам средства от разрешения кредит?

Да, може да не усвоявате средства от разрешения кредит, но и в този случай е необходимо да представите Уверение по чл.10, ал.3 от ЗКСД, от което да е видно, че не сте прекъснали обучението си. Необходимостта от представяне на Уверение по чл. 10, ал. 3 от ЗКСД е нормативно регламентирана в Закона и представлява задължително изискване, в случаите, когато не се усвоява от предоставения кредит.

Също така в офис на банката следва да подадете писмено заявление, от което да е видно, че се отказвате от усвояване на средства от кредита.

Как и кога се начислява лихвата по кредита?

Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита, включително по време на гратисния период. В гратисния период начислената лихва се капитализира годишно.

 
Мога ли да удължа гратисния период по разрешения кредит и за какъв срок?

Гратисният период по кредита може да бъде удължен в следните случаи:

- При записване на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на гратисния период и се сключи договор за кредит – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При обучение в друго висше училище или научна организация - за срок не по–дълъг от две години;

- При болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – за срок не по-дълъг от две години.

Мога ли да отсроча задължението си по разрешения кредит и за какъв срок?

Отсрочване на задължението се допуска в следните случаи:

- При записване в редовна форма на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срок, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК - като общият период на отсрочване не може да бъде по–дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране.

Мога ли да внасям средства предсрочно по кредита, включително и по време на гратисния период?

Да, можете по всяко време да внасяте средства, като с внесената сума се погасява начислената към съответната дата лихва, а остатъкът се отнася за погасяване на главница.

 
В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

 
Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можете да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.

 
Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали.
Кога ще получа средствата от овърдрафт?
Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.
Мога ли да кандидатствам за овърдрафт, ако все още съм в изпитателен срок?

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

 
Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.

 

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon